klachten regeling

KlachtenregelingDoel van de klachtenbehandeling is het bieden van een zo objectief mogelijke beoordeling van de behoorlijkheid van gedragingen van het dagverblijf jegens de klager.


Indienen


Een natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft het recht een klacht in te dienen bij de rakkersEen klacht wordt schriftelijk ingediend. De klachtbrief kan meer dan één klacht bevatten.De klachtbrief bevat de volgende gegevens;- naam en adres van de klager en van de bij de klacht betrokken natuurlijk persoon of rechtspersoon;- een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de gedraging waarover wordt geklaagd,- en mededeling wie zich aldus heeft gedragen;- de reden waarom over die gedraging een klacht wordt ingediend.


Gang van zaken


Elke door de opvang ontvangen klacht wordt aan de eigenaar voorgelegd. De eigenaar is verantwoordelijk voor de behandeling en afdoening van de klacht binnen zes weken na ontvangst van de klacht, indien de behandeling van de klacht langer duurt, dan wordt de klager daarover ingelicht. Binnen 14 dagen na ontvangst van een klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst, met daarin een beschrijving van de behandelingsprocedure. Door de aangewezen persoon wordt een onderzoek naar de toedracht van de aan de klacht ten grondslag liggende gebeurtenis ingesteld. Degene op wiens gedraging het onderzoek betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld, schriftelijk dan wel mondeling zijn standpunt toe te lichten. Indien een werknemer of anderszins voor de rakkers werkzame persoon in het kader van een onderzoek naar de klacht wordt gehoord, kan deze zich laten bijstaan door een derde. De eigenaar heeft de bevoegdheid deskundigen in te schakelen. Het kan deze bevoegdheid delegeren aan degene door wie, namens hen, het onderzoek naar de klacht wordt verricht. De eigenaar bericht klager en degene op wiens gedraging het onderzoek betrekking heeft schriftelijk van de sluiting van de termijn waarbinnen informatie (in welke vorm ook) kan worden ingediend. De resultaten van het onderzoek worden schriftelijk aan de klager voorgelegd en de klager wordt in de gelegenheid gesteld daarop schriftelijk of mondeling te reageren.


Geen onderzoek


De eigenaar is niet verplicht een onderzoek in te stellen of voort te zetten indien:- de klacht kennelijk onjuist is;- het belang van de klager of het gewicht van de klacht onvoldoende is;- de klacht een gedraging betreft die meer dan zes maanden geleden heeft plaats gevonden;- de klager een ander is dan degene jegens de gedraging heeft plaatsgevonden;- de klacht discriminatie oplevert wegens godsdienst, levensbeschouwing, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, seksuele voorkeur op welke grond dan ook.Indien de eigenaar besluit van onderzoek af te zien, wordt de klager daarvan schriftelijk en gemotiveerd binnen twee weken na ontvangst van de klacht in kennis gesteld.


Intrekking


Indien de klager zijn klacht intrekt, blijft de eigenaar in samenspraak met de oudercommissie bevoegd een onderzoek in te stellen c.q. voort te zetten.


Oordeel


Op basis van de bevindingen van het onderzoek en de lezingen van de betrokkenen dient de directie in samenspraak met de oudercommissie een oordeel te geven over de klacht. Wanneer de directie wegens gebrek aan doorslaggevende bevindingen niet tot een oordeel kan komen, onthoudt het zich daarvan. Klager en degene op wiens gedragingen het onderzoek betrekking heeft, worden schriftelijk over het oordeel en de motivering daarvan ingelicht. De directie houdt een afschrift van elke aanklager gerichte afhandelingbrief.


Beroep


Indien klager of degene op wiens gedraging het onderzoek betrekking heeft, bezwaar heeft tegen de wijze waarop het onderzoek naar de klacht is verricht en of het oordeel over de klacht, kan dit bezwaar schriftelijk aan worden voorgelegd. Men zal binnen zes weken een reactie doen toekomen. Het bezwaarschrift dient duidelijk het woord bezwaarschrift rechtsboven op het papier te vermelden. Het kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Het bezwaarschrift dient een zo duidelijk mogelijke omschrijving van het bezwaar en de daaraan en grondslag liggende reden te bevatten.


Kosteloos


Aan de klager of bij de klacht betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon worden geen kosten in rekening gebracht.


Inwerkingtreding


Dit reglement is op 1 september 2008 in werking getreden.